Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden JR Techniek Drachten
 
Toepasselijkheid
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen slechts schriftelijke geschieden en gelden slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekkingen hebben.
 3. Onder "Koper" wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ons (JR Techniek Drachten) in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan. 
 4. Door het gebruik van de internetsites van JR Techniek Drachten  en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite. 
Aanbiedingen, opdrachten
 1. Onze aanbiedingen zijn geldig gedurende 30 dagen of zoveel langer of korter als in de aanbieding wordt aangegeven, doch deze aanbiedingen worden steeds geheel vrijblijvend gedaan.
 2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door koper opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door ons herroepen worden in geval de koper niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan.
Prijzen
 1. Alle prijzen en aannemingssommen zijn excl. B.T.W.
 2. Wij zijn bevoegd de overeengekomen prijzen en aannemingssommen op grond van een stijging van onze kosten te verhogen.
 3. Bezorgkosten zijn niet bij de prijs inbegrepen. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de koper medegedeeld. 
Afnameplicht
 1. De koper is verplicht de voor het verrichten van onze prestatie noodzakelijke medewerking te verlenen, daaronder uitdrukkelijk ook inbegrepen de verplichting tot afname van de gekochte goederen.
 2. Afname wordt geacht te zijn geweigerd, indien de bestelde goederen aan de koper ter aflevering zijn aangeboden, doch aflevering onmogelijk is gebleken. De koper geraakt daardoor zonder nadere ingebrekings stelling onmiddellijk in verzuim. De dag waarop de weigering plaats vindt geld als de leveringsdatum der verkochte artikelen.
 3. Al onze kosten voortvloeiend uit de afname weigering komen voor rekening van de koper, zulks onverminderd ter zake deze tekortkomingen van de koper.
Reclame
 1. De controle op de hoeveelheid van het geleverde berust bij de koper. Wordt door hem niet zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 48 uur na levering gereclameerd, dan gelden de hoeveelheden vermeld op de vrachtbrieven, orderbonnen, facturen of dergelijke documenten als zijnde juist.
 2. Andere reclames dienen schriftelijk uiterlijk binnen 8 dagen na ontvangt der goederen c.q. nadat eventuele gebreken zijn geconstateerd of geconstateerd hadden kunnen worden door de koper bij ons te zijn ingediend.
 3. Reclames over facturen dienen binnen 8 dagen na datum van verzending der facturen schriftelijk te worden ingediend.
Betaling
 1. Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald: 
  a. vooruitbetaling 
  b. IDEAL
 2. Bij niet of niet tijdige betaling door Koper is de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande een rente verschuldigd van 1,15% per maand.
 3. Alle buitenechtelijke incassokosten, die door ons worden gemaakt teneinde nakoming van de betalingsverplichting van de koper te bewerkstelligen komen volledig ten laste van de koper.
 4. In geval van niet tijdige betaling zijn wij bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen. 
 5. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan ons te melden
Levering
 1. Bestelling worden zo snel mogelijk geleverd. In beginsel streeft JR Techniek Drachten ernaar om bestellingen te leveren binnen 1-5 werkdagen. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van vooruitbetalingen waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling. De consument zal op de hoogte gebracht worden als de levertijd langer duurt dan 30 dagen. De consument heeft na 30 dagen het recht (tenzij anders overeengekomen) de koopovereenkomst te ontbinden. Creditering van het aankoopbedrag zal binnen uiterlijk 30 dagen plaats vinden. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.
 2. Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is.
 3. Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
 4. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft over op de Koper.
Tevredenheidsgarantie
 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. U krijgt altijd binnen 5 werkdagen een reactie van ons. 
 2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 
 3. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat. 
 4. De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de koper. 
 5. Indien de koper van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan dragen wij binnen 30 dagen zorg voor terugbetaling van het door de koper  aan ons betaalde. 
Verzuim
 1. Indien de koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichtingen welke voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien, voldoet alsmede ingeval van faillissement, surseance van betaling of onder curatelenstelling van de koper of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, wordt de koper geacht van rechtswege in verzuim te zien en zijn wij naar onze keuze gerechtigd, zonder verder verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de ons verder toekomende rechten, zonder dat ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomt daartoe vereist is, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden c.q. te ontbonden te verklaren dan wel (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Wij zijn in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van het ons toekomende te vorderen.
Eigendomsvoorbehoud
 1. Alle door ons geleverde goederen blijven ons eigendom tot het moment van volledige betaling van onze vorderingen, uit hoofde van overeenkomsten tot levering van zaken en bijbehorende werkzaamheden, met inbegrip van rente en kosten. Tot het tijdstip van volledige betaling c.q. vereffening is de koper wel gerechtigd de goederen conform hun bestemming aan derden te verkopen en te leveren.
 2. Zolang geen volledige betaling heeft plaats gehad en de koper in verzuim c.q. wij goede grond hebben te vrezen dat de afnemer in verzuim zal geraken, kunnen wij zonder voorafgaande ingebrekestelling, de goederen onverwijld terug te vorderen.  De koper verleent ons de bevoegdheid daartoe zijn terreinen en gebouwen te betreden. De overeenkomst kan alsdan door on zonder gerechtelijke tussenkomst als ontbonden beschouwd worden, niet tegenstaande ons recht om vergoeding van kosten, schaden en interesten te vorderen.
 3. De koper  is verplicht de in dit artikel bedoelde goederen afdoende te verzekeren en in ieder geval tegen risico van diefstal, beschadiging en tenietgaan. Het is de koper niet toegestaan eventuele afspraken en op zijn verzekeraar uit hoofde van verzekeringen, als bedoeld in dit lid, aan derden in pand te geven of als zekerheid in de ruimste zin des woord aan derden te doen dienen. Uitkeringen inzake van schade en verlies van de in dit artikel bedelde goederen treden in plaats van de betrokken goederen
Retentierecht
 1. Wij zijn bevoegd om alle zaken dij wij van de koper onder ons hebben, onder ons te houden totdat de koper aan al zijn verplichtingen jegens ons, waarmede de betreffende zaken directe of voldoende samenhang om een afgifteplicht te rechtvaardigen hebben ,heeft voldaan. Raken zaken die onder dit recht vallen uit onze macht, dan zijn wij gerechtigd deze zaken op te eisen, als waren wij zelf de eigenaar.
Aansprakelijkheid
 1. In geval van toereikende niet, niet- tijdige, niet-volledige of niet- goede levering, hoe dan ook, is aan onze plicht tot vergoeding van de schade volledig voldaan door het geen door de koper is gekocht c.q. waartoe opdracht is gegeven, alsnog te leveren c.q. te herstellen c.q. te verbeteren, een en ander naar onze keuze. Voor het geval dat dit niet meer mogelijk is zullen wij de geleverde goederen tegen terug betaling van de koopsom terugnemen.
 2. Onze aansprakelijkheid is uitdrukkelijk beperkt tot het in lid 1 van dit artikelbepaalde, zodat wij nimmer aansprakelijk zijn voor enige (verdere) schade, gevolgschade daaronder inbegrepen, en wij mitsdien niet gehouden zijn tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van persoonlijke ongevallen, schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens koper of welke ander schade dan ook.
 3. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet onze eventuele aansprakelijkheid uit hoofde van de wettelijke bepalingen met betrekking tot productaansprakelijkheid.
Vrijwaring
 1. Wij zullen jegens derden nimmer verder aansprakelijk zijn voor schade welke ontstaat bij uitvoering van de overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, dan wij jegens koper zouden zijn.  Koper vrijwaart ons tegen iedere verdere aansprakelijkheid en zal zijn overeenkomsten met derden waar mogelijk een dienovereenkomstig exoneratie t.b.v. ons bedingen.
Overmacht
 1. Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van ons geld in ieder geval als niet toerekenbaar en komt niet voor ons risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door bij onze leveranciers, onderaannemers en/of vervoerders, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer- of doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van die aard zijn dat de gebondenheid niet meer van ons kan worden gevergd. In geval van een tekortkoming als in dit artikel bedoeld geldt deze rechtvaardig voor ontbinding.
Hoofdelijkheid
 1. Indien wij met twee of meer personen c.q. rechtspersonen een overeenkomst sluiten, is deze (rechts-) persoon hoofdelijk aansprakelijk voor volledige nakoming van verbintenissen, die voor hen uit die overeenkomst voortvloeien.
Geschillenregeling
 1. Bij alle geschillen, die volg4ens de wet beslecht kunnen worden door een kantonrechte, gelden de normale wettelijke bepalingen. Alle andere geschillen, voortvloeiende uit onze overeenkomst, kunnen bovendien beslecht worden door de bevoegde rechter ter plaatse van onze vestiging, tenzij de koper een consument is die binnen een maand nadat wij ons jegens hem op deze bepaling hebben beroepen, schriftelijk laten weten voor de wet bevoegde rechter te kiezen.
Toepasselijk recht
 1. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Persoonsgegevens
 1. De gegevens die u invoert op de website van JR Techniek Drachten worden alleen gebruikt voor de afhandeling van uw bestelling of voor het toesturen van aangevraagde informatie. De informatie wordt niet aan derden verstrekt.
 
 

Vragen?

Email:
info@jr-techniek.nl

 
Wij zijn
Hikoki Powerdealer
van Noord-Nederland.